Gat Logo Gat Logo
Trenutno se nalazite Home > Proizvodnja > NN Postrojenja
English

Proizvodnja

Sa nama do Energije

NN Postrojenja

Namena:

Niskonaponska distributivna razvodna postrojenja namenjena su za priključak NN strane distributivnog ET na 0.4kV distributivnu mrežu naponskog. Koriste se u tipskim distributivnim i industrijskim transformatorskim stanicama prenosnog odnosa 10/0.4 kV ili 20/0.4 kV sa ugrađenim distributivnim transformatorima snage 630 kVA i 1000 kVA. Razvodno postrojenje je tipsko, fabrikovano izrađeno od dva puta dekapiranog lima.

Opis:

Niskonaponsko razvodno postrojenje GNN-1600 ili GNN-1250 je potpuno limom oklopljeno i izrađeno od dva puta dekapiranog lima. Razvodno postrojenje se sastoji od dovodnog polja, izvodnog polja i polja kompenzacije..

Između polja nisu ugrađene limene pregrade. U dovodno polje se ugrađuje prekidač ili rastavna sklopka za naznačene struje 1250 A ili 1600 A, u zavisnosti od snage pripadajućeg energetskog distributivnog transformatora. U rzvodno polje se ugrađuju tropolne osiguračke letve naznačene struje 400 A.

Bakarne sabirnice se nalaze u sabirničkom prostoru na potpornim izolatorima u donjem delu postrojenja. Svi metalni delovi koji nisu normalno pod naponom su međusobno galvanski spojeni preko zubastih podmetača i vezani na centralnu traku za uzemljenje koja prolazi kroz sva polja duž postrojenja. Farbanje postrojenja je izvršeno tipskom bojom na najsavremeniji način što daje visok stepen antikorozione zaštite.

 

     NN DISTRIBUTIVNA TABLA                              NN DISTRIBUTIVNA TABLA

     TIP: GNN 1250A                                              TIP: GNN 1600A

     08/10 IZVODA                                                 12 IZVODA

 

NN DISTRIBUTIVNE TABLE